Λίστα Εξετάσεων

Αιμοπετάλια

Παράγονται στον μυελό των οστών και παίζουν σημαντικό ρόλο στην πήξη του αίματος. Σε περίπτωση τραυματισμού κάποιου αιμοφόρου αγγείου, τα αιμοπετάλια συσσωρεύονται και προσκολλώνται στο τοίχωμα του αγγείου, σχηματίζοντας θρόμβο.

 

Αυξημένες τιμές αιμοπεταλίων

 • Ιδιοπαθής θρομβοκυττάρωση
 • Αιμορραγία
 • Νεοπλασίες
 • Λοιμώξεις
 • Σιδηροπενική αναιμία
 • Αιμολυτική αναιμία
 • Σπληνεκτομή

Μειωμένες τιμές αιμοπεταλίων

 • Ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα
 • Αυτοάνοσα νοσήματα (Συστηματικός Ερυθυματώδης Λύκος, Ρευαμτοειδής αρθρίτιδα)
 • Χρόνια ηπατική νόσος
 • Σπληνομεγαλία
 • Ιογενείς λοιμώξεις (HIV, ηπατίτιδα C, παρωτίτιδα)
 • Αλκοολισμός
 • Εγκυμοσύνη

Στη γενική αίματος εμπεριέχονται επίσης πληροφορίες για τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των αιμοπεταλίων, μέσω των παρακάτω αιμοπεταλιακών δεικτών:

PDW (Εύρος κατανομής αιμοπεταλίων): Η κατανομή των αιμοπεταλίων με βάση το μέγεθός τους.

MPV (Μέσος όγκος αιμοπεταλίων): Ο μέσος όγκος των αιμοπεταλίων. Η τιμή του είναι αυξημένη στο σύνδρομο Bernard Soulier, στην ανωμαλία May Hegglin, στον σακχαρώδη διαβήτη και στην διάχυτη ενδαγγειακή πήξη. Μειωμένη τιμή MPV απαντάται -μεταξύ άλλων- στην απλαστική ανιμία, στον υπερσπληνισμό και στη μεγαλοβλαστική αναιμία.

PCT (Αιμοπεταλιοκρίτης): Το ποσοστό του όγκου που καταλαμβάνουν τα αιμοπετάλια στον συνολικό όγκο του αίματος.